دوست دارم,,,

اهلى شدم..

+ تاريخ شنبه 15 شهریور1393ساعت نويسنده ارکیده |

اهلى شدم

دوسش دارم

دوسم داره

+ تاريخ سه شنبه 4 شهریور1393ساعت نويسنده ارکیده |

صداى کائنات رو ميشنوم

دنياوخواسته هام درتسخيرمن هستند..

+ تاريخ شنبه 27 اردیبهشت1393ساعت نويسنده ارکیده |

من دختر خوبى نيستم,,,ولى دختر بدى هم شايد نباشم,نه؟

يکم خوشحالم کن...خداياصداموميشنوى؟؟؟


+ تاريخ پنجشنبه 29 اسفند1392ساعت نويسنده ارکیده |

دلم بد گرفته..بد

شايد به خاطر کاروخستگى زياد باشه..شايد افسردگى لعنتيم مزمن تر شده..

حالا هرچى..

ارکيده داغون..تو بايدسخت کارکنى..

توبايدموفق باشى..

+ تاريخ چهارشنبه 7 اسفند1392ساعت نويسنده ارکیده |

تنهاى تنهام...

اميدوارم چشمام  سرسپرده دستورم باشن باز..

.

.

.

بازم به اندازه 16 ساعت کار روزانه م خوبم...

+ تاريخ سه شنبه 29 بهمن1392ساعت نويسنده ارکیده |

تاميام اميدوار شم و دلم خوش شه باز نميشه..

.

.

.

خدايا هيچوقت اميدوارم نکن...دلم ميشکنه...

+ تاريخ شنبه 26 بهمن1392ساعت نويسنده ارکیده |

اينقد از خدا خواستم.  ....

.

.

.

.

ميگه نه...

+ تاريخ شنبه 26 بهمن1392ساعت نويسنده ارکیده |

خسته شدم  ...

.

.

.

.

 

+ تاريخ جمعه 25 بهمن1392ساعت نويسنده ارکیده |

چقد زود چشمه اشکم خشک ميشه ...نبايد اينطور باشه,,

چشمام هم باهام همراه نيستن...

+ تاريخ چهارشنبه 16 بهمن1392ساعت نويسنده ارکیده |